Ansökan - Organisation

Ansökan om bidrag skickas till:
Stiftelsen Adolf Grapes Minne
Box 6137
800 06 Gävle

Sista ansökningsdatum för bidrag 2019 är 1 november. Ansökan skall undertecknas av ordföranden. Glöm inte att ange plusgiro - eller bankgironummer, organisationsnummer och e-postadress till kontaktperson.

Till ansökan bifogas:

  • Verksamhetsberättelse, resultat - och balansräkning jämte revisionsberättelse för 2018, senaste årsmötesprotokoll och budget för 2019.