Ansökan - Organisation

Ansökan om bidrag skickas till:
Stiftelsen Adolf Grapes Minne
Box 6137
800 06 Gävle

Sista ansökningsdatum för bidrag 2024 är 28 oktober. Ansökan skall undertecknas av ordföranden. Glöm inte att ange plusgiro - eller bankgironummer, organisationsnummer och e-postadress till kontaktperson.

Till ansökan bifogas:

  • Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för 2023.
  • Senaste årsmötesprotokoll.
  • Budget för 2024.
  • Beskrivning av det ändamål för vilket pengar söks.
  • Upplysning om större planerad/känd förändring av verksamhetsinriktning, finansiering, intäkter och utgifter.