STADGAR
för
Stiftelsen
Adolf Grapes Minne

Efter Kammarkollegiets beslut den 20 april 2018 om permutation

§ 1

Stiftelsen Adolf Grapes Minne har till ändamål att utdela disponibel avkastning – företrädesvis till förmån för inom Gävle kommun bosatta personer – till:

  1. Konvalescentvård och rekreationsresor, som sjukhus- eller långvårdspatienter av ekonomiska skäl icke har möjlighet att bekosta, eller
  2. Röda Korsets eller annan dylik organisations verksamhet för besök hos gamla på sjukhus, äldreboende och eget hem eller för aktiviteter för ensamma åldringar eller handikappade personer.

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras stiftelsens kapital. Avkastningen får ej användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

§ 2

Stiftelsens angelägenheter handhaves av principalerna samt av en av principalerna utsedd styrelse, på vilken ankommer att förvalta stiftelsens medel och fördela disponibel avkastning.

§ 3

Stiftelsens principaler är:

  1. Styrelsens ledamöter och förutvarande ledamöter av styrelsen.
  2. För stiftelsens verksamhet och syfte intresserad person, som principalerna utser.
§ 4

Principalerna sammanträder till ordinarie årsmöte en gång varje år före maj månads utgång.

Extra sammanträde med principalerna hålles, då styrelsen eller stiftelsens revisorer anser sådant sammanträde påkallat eller då minst tre principaler gör framställning därom.

Kallelse till sammanträde sker antingen genom kungörelse i stadens tidningar minst 14 dagar före sammanträdet eller genom skriftlig kallelse inom samma tid.

Vid principalsammanträde utses särskild ordförande. Omröstning skall, om någon det påkallar, ske med slutna sedlar; eljest sker omröstning öppet.

Varje principal har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

§ 5

Vid principalernas ordinarie årsmöte har styrelsen att avgiva berättelse för det förflutna årets verksamhet. Revisionsberättelse skall föreligga och principalerna besluta i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Val av styrelseledamöter skall ske vid årsmötet i den ordning som särskilt stadgats.

Vid sammanträdet skall utses två revisorer och två suppleanter för löpande årets förvaltning.

§ 6

Styrelsen skall bestå av sju personer med fyra suppleanter och utses vid ordinarie principalsammanträde för ett år i sänder.

Uppstår ledighet under mandatperioden skall val ske för så lång tid som återstått för den avgångne.

§ 7

Styrelsen utser inom sig för varje år ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassadirektör. Sekreteraren har att föra protokoll vid principalernas och styrelsens sammanträden samt att ombesörja stiftelsens korrespondens.

Kassadirektören har att handhava stiftelsens värdehandlingar, kassaverksamhet och bokföring.

§ 8

Styrelsen sammanträder så ofta ordföranden finner det påkallat eller en styrelseledamot gör framställning härom.

§ 9

Före mars månads utgång skall styrelsen till revisorerna överlämna föregående års avslutade räkenskaper med verifikationer samt en redogörelse för verksamheten under året.